Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


09.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
09/04
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор       Строкоус Микола Кузьмович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Деревообробний завод "Явiр"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ обл., м. Київ, вул.Юрiя Iллєнка , 2/10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
19026166
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)486-79-56 (044)486-79-56
6. Адреса електронної пошти
yavir@artem.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.yavir.kiev.ua   09.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 09.04.2019 5000 3382 147.84
Зміст інформації:
Загальними зборами 09.04.19р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на виготовлення продукцiї на граничну сукупну вартiсть 5000 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 3382 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 147.84%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 375715 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 371072 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 371072 шт., "проти" – 0 шт.