Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Строкоус Микола Кузьмович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Деревообробний завод "Явiр"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
19026166
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)486-79-56 (044)486-79-56
6. Електронна поштова адреса
yavir@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.yavir.kiev.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.06.2018 призначено Головний бухгалтер Шермiрзаєв Вiталiй Геннадiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом директора вiд 14.06.18р. призначений на посаду головного бухгалтера на невизначений термiн Шермiрзаєв Вiталiй Геннадiйович, посади, якi обiймав протягом останнiх п"яти рокiв – Державна митна служба – головний спецiалiст, Мiнiстерство доходiв i зборiв – головний фахiвець, ПрАТ "ДОЗ "Явiр" – бухгалтер, заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера. Посадова особа пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.