Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Строкоус Микола Кузьмович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Деревообробний завод "Явiр"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
19026166
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)486-79-56 (044)486-79-56
6. Електронна поштова адреса
yavir@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.yavir.kiev.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.12.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Карпенка Антона Миколайовича, пакетом акцiй не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
11.12.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н 0.00020
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової ради, яка перебувала на посадi 1 рiк, Грищенко Марини Анатолiївни, розмiр пакета акцiй - 0,00020%.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
11.12.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Смаля Станiслава Миколайовича, пакетом акцiй не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
11.12.2018 припинено повноваження Ревiзор Усатюк Свiтлана Вiкторiвна д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припинено повноваження ревiзора Усатюк Свiтлани Вiкторiвни, яка перебувала на посадi 2 роки, пакетом акцiй не володiє. Замiсть звiльненої особи нiкого не обрано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
11.12.2018 обрано Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Карпенка Антона Миколайовича, представника акцiонера ДАХК "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй – 51,00006%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – ДАХК "Артем" - заступник директора департаменту, президент Компанiї-голова правлiння.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
11.12.2018 обрано Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н 0.00020
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Грищенко Марину Анатолiївну, акцiонера, розмiр пакету акцiй – 0,00020%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв – ДАХК "Артем", вiце-президент.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
11.12.2018 обрано Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Смаля Станiслава Миколайовича, представника акцiонера ДАХК "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй – 51,00006%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – ДАХК "Артем", почесний президент.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
11.12.2018 обрано Член наглядової ради Полозюк Олег Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Полозюка Олега Миколайовича, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – головний спецiалiст НАIУ.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
11.12.2018 обрано Член наглядової ради Платонов Георгiй Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Платонова Георгiя Миколайовича, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, протягом останнiх 5 рокiв не працював.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.